Start Submission Become a Reviewer

Reading: VIA ACTIELEREN NAAR SYSTEMATISCH SIGNALEREN: EEN ALMEERS VOORBEELD

Download

A- A+
Alt. Display

Articles

VIA ACTIELEREN NAAR SYSTEMATISCH SIGNALEREN: EEN ALMEERS VOORBEELD

Authors:

Lineke Verkooijen ,

Lineke Verkooijen is de afgelopen 10 jaar lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg bij Windesheim Flevoland te Almere geweest. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit van Humanistiek. Humanisering van zorg en welzijn, of continu aandacht voor een expliciete plaats voor het perspectief van de degene die zorg of ondersteuning krijgt bij het leven van het dagelijks leven, is wat haar drijft. Vanuit die passie is zij vaak (gevraagd of ongevraagd) te herkennen in de rol van ‘kritische vriend’. Net even een andere invalshoek naar voren brengen is haar niet vreemd., NL
About Lineke

Werkzaam als lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg bij hogeschool Windesheim Flevoland. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit van Humanistiek. Humanisering van zorg en welzijn, of continu aandacht voor een expliciete plaats voor het perspectief van de degene die zorg of ondersteuning krijgt bij het leven van het dagelijks leven, is wat haar drijft. Vanuit die passie is zij vaak (gevraagd of ongevraagd) te herkennen in de rol van ‘kritische vriend’. Net even een andere invalshoek naar voren brengen is haar niet vreemd.

X close

Cle Burgers,

Cle Burgers is werkzaam in Wijkteam Almere (Filmwijk) met als specialisatie opbouwwerk. Opgeleid als Politicoloog heeft ze inmiddels ruim 30 jaar ervaring met vraagstukken omtrent samenlevingsopbouw en burgerparticipatie. Haar kwaliteit is het ondersteunen en begeleiden van bewoners(groepen) bij hun vragen en behoeftes door verbindingen te leggen tussen bewoners onderling, met wijkprofessionals en indien aan de orde met instanties. Centraal hierbij staat het opbouwen van relaties en het ontwikkelen van partnerschap in de wijk., NL
X close

Evelyn Post,

Evelyn Post is als wijkwerker werkzaam in wijkteam Filmwijk Almere. Vanuit haar werk is zij op zoek naar mogelijkheden zodat bewoners in de wijk het antwoord vinden op hun vraag. Deze zoektocht roept regelmatig vragen op en legt onduidelijkheden of elkaar tegenwerkende regelgeving/procedures bloot. Bewoners kunnen vaak zelfstandig het antwoord niet vinden waardoor zij met een ongewenste situatie blijven zitten. Evelyn ziet hier een belangrijke taak voor het wijkteam., NL
X close

Evelien Schipper

Evelien Schipper werkt als organisatiepsycholoog inmiddels ruim 25 jaar met veel plezier in allerlei organisaties, waarvan de laatste 10 jaar vooral in grote steden. Evelien coacht (wijk)teams en hun managers of neemt een HR scan af en bouwt langs die invalshoek mee aan de groei van een bedrijf. In Almere, Den Bosch en Sittard-Geleen heeft zij op basis van het U proces aan leiderschap en vernieuwing binnen de stad gewerkt. Ontwikkelen/ leren is de rode draad in haar loopbaan en vormt het hart van haar werk. Het U-proces is daarbij voor haar een inspirerend en richtinggevend concept., NL
X close

Abstract

SAMENVATTING
Eén van de kernopdrachten van sociale wijkwerkers is signaleren. Uit onderzoek blijkt dat 59% van de wijkteams niet aan deze taak toe komt, zo ook in Almere. De Almeerse wijkteams constateerden tevens handelingsverlegenheid. Met name een gestructureerde aanpak ontbrak. Besloten werd om in twee van deze wijkteams een pilot te starten rond het vraagstuk: systematisch signaleren, hoe doen we dat? In dit artikel doen we verslag van onze zoektocht met behulp van actieleren. Er zijn meerdere manieren waarop actieleren vorm kan krijgen. In de Almeerse wijkteams hebben we een variant ontwikkeld die bestaat uit de onderdelen: (praktijk)ervaring,
reflectie op de (praktijk)ervaring, informatie zoeken, plan maken, nieuwe ervaring opdoen. In vier bijeenkomsten en een follow-up is een antwoord gezocht op onze vraag. Dit heeft geleid tot een door het team gedragen methode voor systematisch signaleren. Tijdens de follow up zijn de ervaringen van twee maanden toepassen van de methode gedeeld. Belangrijke resultaten zijn:

• heldere handvatten voor systematisch signaleren;
• de kijk op de eigen rol is verbreed: signalen oppakken is een taak voor iedereen;
• signalen leiden voortaan tot actie;
• signalen zijn het vertrekpunt voor het jaarplan geworden.

Actieleren hielp de energie van deelnemers te richten en gaf handvatten om samen te ontwikkelen en te leren op de werkvloer.

SUMMARY
One of the core tasks of social community workers is that of signalling, but research has shown that 59% of these community workers do not get around to this task. This is the case in Almere, for example, where community teams were reluctant to engage with this task, and a structured approach was notably absent. It was therefore decided to set up a pilot involving two of these community teams with in order to address the question of: systematic signalling, how do we do that? In this article, we report on our experiences with the help of action learning. Action learning can take several forms. For the Almere community teams, we developed a variant that consists of the following elements: (practical) experience, reflecting on (practical) experience), finding information, creating a plan and experiencing new things. An answer to our question was found through four meetings and one follow-up session. This has led to a method for systematic signalling that has support within the team. The experiences that the team had with the method during the twomonth period were shared at the follow-up session. The most important results are as follows:

• Clear tools for systematic signalling;

• A broader view of the role of team members: picking up signals is something that everyone should be doing.

• Signals will henceforth lead to action;

• Signals have become the starting point for the annual plan.

Action learning helped to focus the energy of participants and provided the tools required for developing and learning together in the workplace.

DOI: https://doi.org/10.18352/jsi.612
How to Cite: Verkooijen, L., Burgers, C., Post, E. and Schipper, E., 2019. VIA ACTIELEREN NAAR SYSTEMATISCH SIGNALEREN: EEN ALMEERS VOORBEELD. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(4), pp.67–88. DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.612
194
Views
132
Downloads
Published on 20 Jun 2019.
Peer Reviewed

Downloads

  • PDF (EN)

    comments powered by Disqus