Innovations in Social Practice and Education

ERVARINGSDESKUNDIGEN AAN HET STUUR

Authors:

Abstract

De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid wordt steeds vaker erkend in het sociaal domein, zowel in Nederland als in Vlaanderen (Van Dorp, 2021). Er wordt meer samengewerkt met ervaringsdeskundigen in sociaal werk organisaties, in de (g)gz, in het beroepsonderwijs en in onderzoek, al dan niet ingegeven door richtlijnen vanuit verschillende fondsen en subsidies. Kenmerkend is dat deze inzet van ervaringsdeskundigheid zich vooral richt op uitvoering, bijvoorbeeld in de ondersteuning aan mensen met een beperking of in de uitvoering van onderzoek. Er is nog relatief weinig ervaring met het inzetten van ervaringsdeskundigheid op het niveau van besturen. Daarnaast lijken er ook grote verschillen te zijn per sector als het gaat om samenwerken met ervaringsdeskundigen. In de geestelijke gezondheidssector is er bijvoorbeeld al
veel ontwikkeld vanuit de herstelvisie, terwijl ervaringsdeskundigheid in de gehandicaptensector pas vrij recent in opkomst is.


In deze IWO-bijdrage staan we stil bij de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid van mensen met een verstandelijke beperking en verkennen we aan de hand van vier voorwaarden voor inclusie van Farrell (2004) wat er nodig is voor hun daadwerkelijke participatie. We reflecteren op de uitdagingen en aanpassingen die het vraagt om de stem van ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking serieus te nemen.

  • Year: 2022
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Page/Article: 76-84
  • DOI: 10.54431/jsi.734
  • Published on 30 Jun 2022
  • Peer Reviewed