Articles

How the participation style in local youth councils contributes to the civic engagement of young people

Authors:

Abstract

How the participation style in local youth councils contributes to the civic engagement of young people

Local youth councils are increasingly seen as suitable places for young people to come together and act on issues of public concern. However, little is known about the style of young people’s participation in councils and whether they do indeed focus on young people during their discussions and activities. To discover this, a multiple case study (n=6) was used to identify the style in which young people participate in these councils. Meetings were observed (n=58), members, supervisors and policymakers interviewed (n=77), documents collected and a content analysis was carried out. In youth councils studied, the style of participation can be characterized as being “internally focused” and emphasizing “responsibilization”. This style makes local youth councils a place for bonding rather than for bridging social ties.

 

Hoe de participatiestijl in lokale jongerenraden bijdraagt aan sociale betrokkenheid van jongeren

Lokale jongerenraden worden door de gemeenten in toenemende mate gezien als een passende vorm voor jongeren om zich betrokken te tonen bij lokale kwesties die henzelf en andere jongeren aangaan binnen een gemeente. Er is tot op heden echter nog weinig bekend over hoe jongeren in deze raden participeren. Tevens weten we niet of de leden van een raad andere jongeren die zij vertegenwoordigen in lokale besluitvorming in gedachten houden tijdens de gesprekken die ze voeren en de activiteiten die ze doen. Via een meervoudige casusstudie is deze participatiestijl binnen jongerenraden nader onderzocht. Bij zes jongerenraden verspreid over het land werden 58 bijeenkomsten geobserveerd en 77 jongeren, begeleiders en betrokken beleidsambtenaren geïnterviewd. Daarnaast zijn relevante documenten verzameld en aan de dataset toegevoegd, waarna een inhoudsanalyse is uitgevoerd. Op basis van deze analyses constateren we dat de participatiestijl in jongerenraden zich laat kenmerken door een “interne focus” en nadruk op “individuele vrijheid en verantwoordelijkheid”. Een stijl die jongerenraden maakt tot een plaats waar sociale relaties binnen een raad worden versterkt, maar waar nog weinig aandacht uitgaat naar anderen buiten een jongerenraad.

 

Keywords:

Local youth councilsstyle of participationcivic engagement
  • Year: 2017
  • Volume: 26 Issue: 2
  • Page/Article: 43-59
  • DOI: 10.18352/jsi.527
  • Published on 15 Jun 2017
  • Peer Reviewed