Students Work

Dat maak ik zelf wel uit! Zeggenschap en autonomie in de residentiële gehandicaptensector

Authors:

Abstract

I will decide that for myself! Personal input and autonomy within the residential disability sector

Although much has been written already about personal input and autonomy, the amount of personal input that is desirable and practical in residential settings within disability care remains a very grey area. This is particularly true among young people between 12 and 16 years old, with moderate mental disabilities and the resulting (behavioral) issues who fall under the intensive care dependency packages (ZZP) VG 6 and 7. On the one hand, as professionals it is our task to provide quality care and protect the recipients from consequences they themselves may not appreciate. But the recipients of care also have rights, interests, wishes and dreams. How can care professionals address these?

Both in practice and at the organizational level, professionals have to deal with certain facilitating and impeding factors, which contribute to the amount of personal input that is practical. Looking at legal, theoretical frameworks and talking with professionals within the care facilities of Zonnehuizen Intermetzo and Reinaerde, it becomes clear that awareness, creative thinking and a positive approach form a first step for professionals to address the issue of personal input.

Dat maak ik zelf wel uit! Zeggenschap en autonomie in de residentiële gehandicaptensector

Over zeggenschap en autonomie is al veel gezegd en geschreven, maar de mate van zeggenschap lijkt binnen de residentiële setting in de gehandicaptensector soms nog steeds een grijs gebied te zijn. Zeker bij jongeren van 12 tot 16 jaar met een matige verstandelijke beperking en bijkomende (gedrags)problematiek die onder de intensieve ZorgZwaartePakketten (ZZP) VG 6 en 7 vallen. Aan de ene kant is het als professional onze taak om hen goede zorg te bieden en te beschermen tegen gevolgen die zij niet overzien. Aan de andere kant hebben de cliënten ook rechten, interesses, wensen en dromen. Hoe kan de professional hier recht aan doen?

Zowel op de werkvloer als op organisatorisch niveau heeft de professional te maken met een aantal bevorderende en belemmerende factoren die bijdragen aan het al dan niet vormgeven van zeggenschap. Kijkend naar de wettelijke, theoretische kaders en door het spreken met professionals in de praktijk binnen zorginstellingen Zonnehuizen Intermetzo en Reinaerde, wordt duidelijk dat bewustzijn, creatief denken en positief insteken de eerste focuspunten zijn voor professionals om zeggenschap vorm te geven.

Keywords:

Personal inputautonomydisability sectormental disabilitiesresidential careresidential settingZeggenschapautonomiegehandicaptensectorverstandelijke beperkingresidentiële zorg
  • Year: 2014
  • Volume: 23 Issue: 4
  • Page/Article: 60-73
  • DOI: 10.18352/jsi.425
  • Published on 22 Dec 2014
  • Peer Reviewed