Students Work

Verlies van (t)huis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

Authors:

Abstract

Loss of home and house. The importance of loss counseling as a part of refugee social support

In this article it is advocated that it is important that the implementation of loss counseling is part of social support for refugees, also called integrative eclectic working. Social support from VluchtelingenWerk, also known as Refugee Council, is about supporting the client in an effective manner with their personal problems which can hinder their integration. Because the target group of VluchtelingenWerk is a group of people whom have suffered many losses, attention should be brought to this subject. Unfortunately in current work methods there is no room for loss counseling, partly due to the lack of methodological tools. The losses associated with this group have a lot of impact on their daily lives and often are the source of functional limitations. By offering loss counseling and multi-method grief counseling, volunteers and employees are offered tools to make loss more negotiable. In this article different examples will be discussed and the new loss model of Stroebe and Schut will be explained. What will be clarified is the importance of the implementation of loss counseling, for the well-being and the integration process of clients as well as achieving organizational goals.

Verlies van (t)huis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het VluchtelingenWerk, regio Utrecht

In dit artikel wordt gepleit voor het implementeren van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding, er is sprake van integratief eclectisch werken. De maatschappelijke begeleiding van het VluchtelingenWerk heeft als taak de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden bij persoonlijke problemen die de inburgering kunnen belemmeren. Aangezien de doelgroep van het VluchtelingenWerk bestaat uit mensen die ontzettend veel verliezen hebben geleden dient hier aandacht voor te zijn. Helaas is in de huidige manier van werken weinig ruimte voor dit onderdeel, mede doordat hier geen methodische handvatten voor worden aangereikt. De rouw die deze doelgroep met zich meedraagt heeft veel invloed op het dagelijks leven en zorgt vaak voor beperkingen binnen het functioneren. Door middel van verliescounseling en de multimethodische verliesbegeleiding krijgen vrijwilligers en werknemers handvatten aangereikt om rouw bespreekbaar te maken. In dit artikel worden verschillende voorbeelden genoemd en uitleg gegeven over het nieuwe rouwmodel van Stroebe en Schut. Duidelijk zal worden dat de implementatie van verliesbegeleiding van zeer groot belang is, zowel voor het welzijn en integratieproces van de cliënten als voor het behalen van de doelstelling van de organisatie.

 

Keywords:

Refugee Councilloss counselingintegrationimplementation and methodical workVluchtelingenWerkverliesbegeleidingintegratieimplementatie en methodisch werken
  • Year: 2014
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Page/Article: 52-67
  • DOI: 10.18352/jsi.405
  • Published on 17 Jun 2014
  • Peer Reviewed