Articles

Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

Authors:

Abstract

Do paid work activities displace volunteering? A potential explanation from role overload theory

Recent changes in Dutch society might lead to a shortage of volunteers. On the one hand, the demand for volunteers is increasing: in the social welfare domain because of governmental austerity policies and in other domains such as sports because of the higher supervision intensity of activities. On the other hand, the supply of volunteers is likely to decrease as more and more women and older workers are active in the labor market, which reduces the time that is available for volunteering. Role overload theory would suggest that the increasing labor participation rate of certain categories of workers goes along with a decline of participation in voluntary work. The secondary data analysis shows that various role loads (work, care for children living at home) are associated with differences in participation in voluntary work. However, while a higher number of contractual work hours and hours spent on work-related training are negatively associated with volunteer work, care for children living at home is positively associated with volunteering. These results provide only limited support for role overload theory.

Betaalde arbeid als verdringer van vrijwilligerswerk? Overbelasting als mogelijke verklaring

De afgelopen jaren hebben zich enkele maatschappelijke veranderingen voorgedaan, die wellicht tot schaarste op de Nederlandse vrijwilligersmarkt zouden kunnen leiden. Enerzijds neemt de vraag naar vrijwilligers toe doordat subsidieregelingen versoberen (bijvoorbeeld in zorg en welzijn) en de begeleidingsintensiteit in bepaalde organisaties stijgt (bijvoorbeeld in sport). Anderzijds neemt het aanbod van vrijwilligers af doordat vrouwen en ouderen meer en langer op de arbeidsmarkt actief zijn, waardoor minder tijd beschikbaar is voor vrijwilligerswerk. In dit artikel wordt aan de hand van de role overload theorie nagegaan of het al dan niet deelnemen aan vrijwilligerswerk van diverse categorieën werknemers samenhangt met de belasting door betaalde arbeid. Uit de secundaire data-analyse blijkt dat verschillen in belasting samenhangen met verschillen in deelname aan vrijwilligerswerk. Terwijl hogere arbeidsbelasting negatief samenhangt met het verrichten van vrijwilligerswerk, hangt zorg voor kinderen thuis positief samen met vrijwilligerswerk. Hierdoor is de steun voor de role overload theorie beperkt.

Keywords:

Volunteeringworkrole overloadcareArbeidsparticipatievrijwilligerswerkrole overload theoriegezinsbelasting
  • Year: 2014
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Page/Article: 4-20
  • DOI: 10.18352/jsi.404
  • Published on 17 Jun 2014
  • Peer Reviewed