Articles

Profession or craft? A reflection on the moral identity of social work

Authors:

Abstract

Profession or craft? A reflection on the moral identity of social work

What is the occupational identity of social work, and what should it be? Social work is sometimes characterized as a profession and sometimes as a craft, very often without a clear distinction being made between these two categories – and possibly without realizing that a difference exists. An ideal-typical approach, however, may be helpful in clarifying not only the many similarities but also the fundamental differences between these two types of occupations. Following Freidson (2001) and Sennett (2008), it can be shown that the ideal-typical focus of a profession is realizing an abstract value (like justice), whereas a craft will centre on manipulating a concrete material (such as stone). As such, professions – and only professions – are occupations with a moral identity. This moral identity, this humanitarian mission can be found in all self-definitions of social work (e.g. IFSW, NVMW). Social work should therefore be regarded as a profession and not as a craft. This is not merely an academic discussion but impacts on the position of the occupation in society, as recent developments in the Netherlands concerning the new style of welfare (“Welzijn Nieuwe Stijl”) illustrate.


Professie of ambacht? Een reflectie over de morele beroepsidentiteit van sociaal werk 

Wat is de beroepsidentiteit van sociaal werk, wat behoort zij te zijn? Sociaal werk wordt wel omschreven als een professie maar ook als een ambacht, vaak zonder duidelijk onderscheid tussen en wellicht zelfs door impliciete gelijkstelling van deze kwalificaties. Met behulp van de ideaaltypische benadering kan echter worden aangetoond dat deze twee typen beroepen niet alleen veel overeenkomsten delen maar ook op enkele punten fundamenteel van elkaar verschillen. Op basis van het werk van Freidson (2001) en Sennett (2008) kan worden aangetoond dat het ideaaltypische doel van professies het realiseren van een abstracte waarde (zoals rechtvaardigheid) is, terwijl ambachten gericht zijn op het manipuleren van concrete materialen (bijvoorbeeld steen). Bijgevolg zijn (enkel) professies beroepen met een morele identiteit. In alle zelfdefinities van sociaal werk is deze morele identiteit, deze humanitaire kern aanwezig (zie bv. IFSW, NVMW). Daarom moet sociaal werk worden beschouwd als een professie en niet als een ambacht. Dit is niet louter een academische discussie maar beïnvloedt bijvoorbeeld de positie van dit beroep in de samenleving, zoals aan de hand van de ministeriële richtlijnen betreffende Welzijn Nieuwe Stijl kan worden geïllustreerd.

Keywords:

Social workoccupational identityprofessioncraftSociaal werkberoepsidentiteitprofessieambacht
  • Year: 2014
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Page/Article: 91-106
  • DOI: 10.18352/jsi.397
  • Published on 19 Mar 2014
  • Peer Reviewed