Articles

Sociale netwerken bij Eigen Kracht-conferenties

Authors:

Abstract

Social networks in Family Group Conferencing As a result of the political reform of the social welfare agenda in the Netherlands, a different approach in professional care is needed. The focus should shift from professional help to strengthening the capabilities of clients and mobilizing support from their social network. Family Group Conferencing (FGC) is increasingly used to accomplish this goal. International research indicate that FGC is an effective measure in youth care to widen the circle of those from whom help can be derived. There is limited knowledge on the composition of social networks during a family group conference. Who is invited to the conference and does the composition of the social network influence the FGC? Based on a desk research of 47 cases in the Dutch youth care system, we describe five different types of social networks operating during a family group conference: family networks, friend networks, household networks, mixed networks and professional networks. Using Granovetters theory on “strong ties” and “weak ties” we make plausible that mixed network offers the best chance of achieving social capital. With this knowledge FGC coordinators can become sensitive to which strong and weak ties need to be invited for the conference. Sociale netwerken bij Eigen Kracht-conferenties De transitie van de Jeugdzorg en delen van de AWBZ naar de gemeente vraagt een andere aanpak in het welzijnsbestel. Voordat professionele hulpverlening wordt ingeschakeld zal eerst gekeken moeten worden naar wat burgers zelf kunnen oplossen, al dan niet geholpen door hulpbronnen uit het eigen sociale netwerk. In toenemende mate worden Eigen Krachtconferenties (EK-c’s) ingezet om mensen op hun zelf- en samenredzaamheid aan te spreken. Internationaal onderzoek toont aan dat deze conferenties vooral in de jeugdhulpverlening effectief zijn waar residentiële zorg- en pleegzorgplaatsingen succesvol worden teruggedrongen met EK-c’s. Doel van een EK-c is de cirkel van betrokkenen zo groot mogelijk te maken, vooral door het mobiliseren van extra krachten die met nieuwe inzichten komen. Er is echter weinig bekend over de samenstelling van het sociale netwerk tijdens een EK-c. In dit artikel beargumenteren we aan de hand van dossieronderzoek naar 47 cases in de Amsterdamse jeugdzorg dat er vijf typen sociale netwerken binnen EK-c’s zijn te onderscheiden: het familienetwerk, het vriendennetwerk, het gezinsnetwerk, het gemengde netwerk en het professionele netwerk. Ondanks dat elk van deze netwerken unieke kansen biedt, is met behulp van Granovetters theorie over “strong ties” en “weak ties” aannemelijk te maken dat het gemengde netwerk het meeste kans biedt op het realiseren van sociaal kapitaal. Met deze kennis kunnen Eigen Kracht-coördinatoren sensitief worden voor welke strong en weak ties worden uitgenodigd voor de conferentie.

Keywords:

Family Group Conferencingsocial networksocial capitalself-reliancecapabilities approachEigen Kracht-conferentiesociaal netwerksociaal kapitaalzelfredzaamheidsamenredzaamheid
  • Year: 2013
  • Volume: 22 Issue: 3
  • Page/Article: 65-84
  • DOI: 10.18352/jsi.372
  • Published on 18 Sep 2013
  • Peer Reviewed