Articles

Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering

Authors:

Abstract

High-risk profiles and the detection of social security fraud In the Netherlands, the detection of social security fraud has recently received a great deal of attention. One method which is quite frequently used to help predict fraud is to compile “highrisk” profiles. These profiles include those characteristics which are predictors of whether a person will or will not become engaged in social security fraud. At the Social Security Service in Rotterdam, research has been carried out to see if the characteristics stored in the files of the service to predict social security fraud could be used to create a high-risk profile to predict fraud. A second research question asks which factors are likely to be predictors of fraud and, in theory, have the potential to improve the predictive accuracy of high-risk profiles. Our research found a low predictive value for the characteristics included in the social security files in Rotterdam and thus that the high-risk profile is of limited usefulness in predicting fraud. However, it is possible to increase predictive accuracy by including factors such as the attitudes of the claimants towards social security fraud and the claimant’s opinion of the chances of being caught engaging in fraud. Caution should be exercised when using high-risk profiles to detect social security fraud. Risicoprofielen en het opsporen van fraude bij een Wwb-uitkering De laatste jaren is er binnen sociale diensten in Nederland veel aandacht geweest voor een strikt handhavingsbeleid ten aanzien van bijstandsuitkering. Het hanteren van een risicoprofiel is hierbij een veel gebruikte methode. Een risicoprofiel is opgebouwd uit factoren waarvan wordt verwacht dat zij voorspellen of een uitkeringsgerechtigde zich in zal laten met fraude. Bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) in Rotterdam is onderzoek gedaan in hoeverre gegevens die zijn opgeslagen in de bestanden van de dienst in relatie staan met fraude. Daarnaast is een onderzoek gedaan in hoeverre factoren die vanuit een theoretisch standpunt in relatie met fraude zouden kunnen staan tot een verbetering van een risicoprofiel kunnen leiden. Uit de beide onderzoeken blijkt dat de gegevens uit de bestanden van SoZaWe een geringe voorspellende waarde hebben. Deze kan iets verbeterd worden door er factoren aan toe te voegen als de attitude van de klant tegenover fraude en beoordeling van de kansen om gecontroleerd te worden en gepakt te worden voor fraude. Het gebruik van risicoprofielen, waarbij alleen van gegevens uit de bestanden van de Sociale Diensten wordt uitgegegaan moet met de grootst mogelijke terughoudendheid gebeuren.

Keywords:

Social security fraudhigh-risk profileattitudes towards fraudbijstandsfrauderisicoprofielensociale zekerheidsfraudeWet werk en bijstandtafel van 11
  • Year: 2010
  • Volume: 19 Issue: 1
  • Page/Article: 60-76
  • DOI: 10.18352/jsi.201
  • Published on 8 Mar 2010
  • Peer Reviewed